Allmänna villkor

Allmänna villkor: gällande från 2018-03-01

Nedan följer de villkor under vilka avtal träffats mellan Carpool Sverige AB – Org.nr. 559063-1445 nedan kallad
Carpool Sverige AB, nedan ”Carpool” och avtalsslutande kund, nedan kallad Användaren.
Carpool har många kategorier av användare och ordet ”Användare” avser t ex företag, kommun, privatperson eller student. Med ”poolbilen” avses den bil som ägs av Carpool och som kunden har bokat.
Se prislista i slutet av detta dokument för kostnader för överträdelser, självrisker m.m.

1. Avtal och avtalsparter
1.1 Avtalsparterna framgår av Ansökan, samt i förekommande fall tilläggsansökan.
1.2 Avtalet består av ansökan och i vissa fall tilläggsansökan, avtalsparterna samt dessa allmänna villkor.
1.3 Till Avtal mellan befintlig privatanvändare och Carpool kan kopplas en tilläggsansökan varigenom ytterligare användare får tillgång till Carpools tjänster. Tilläggsansökan skall alltid godkännas av befintlig användare genom att användaren bekräftar och godkänner tilläggsansökans koppling till den befintliga användaren.

2.Allmänna krav och skyldigheter
2.1 Samtliga användare ska ha giltigt körkort, giltighet kontrolleras mot körkortsregistret.
2.2 Användare ska ha passande betalningsförmåga vilket kontrolleras med hjälp av kreditupplysning.
2.3 Carpool förbehåller sig rätten att stänga av Användare som vid upprepade tillfällen återlämnar Fordonet för sent eller annars bryter mot reglerna.

3. Fordonet
3.1 Med Fordonet avses det fordon som användaren bokat och disponerar under en tidsbegränsad period.
3.2 Carpool förbehåller sig rätten att tillfälligt byta ut Fordonet mot annan modell vid t ex service eller reparation och kan vid dessa tillfällen inte garantera bokad modell eller tillgång till Fordonet.
3.3 Fordonet inklusive all utrustning är och förblir Carpools egendom.
3.4 Om Fordonet inte finns på poolplatsen alternativt inte är körbar vid bokningens början, försöker Carpool ordna ersättningsbil från samma poolplats i första hand och i andra hand från annan poolplats. Finns ingen ledig bil i närheten, erbjuds användaren taxi eller alternativt resesätt för ett belopp upp till 500 kronor inkl.moms. Förlust av arbetstid eller annan ekonomisk skada ersätts ej av Carpool.
3.5 Om driftstopp uppstår under pågående hyra och felet är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, försöker Carpool i första hand att avhjälpa felet och i andra hand ordna ersättningsfordon för fortsatt resa om det är aktuellt, dock på Användarens bekostnad.
3.6 Om driftstopp uppstår under pågående hyra och felet INTE är direkt eller indirekt orsakat av Användaren, försöker Carpool i första hand att avhjälpa felet och i andra hand erbjuda Ersättningsbil. Om detta inte är möjligt, erbjuder Carpool alternativ resa för upp till 500 kronor inkl moms.

4 Fordonets användning
4.1 Användaren står fullt ansvarig för Fordonet under hela sin bokningstid.
4.2 Fordonet får användas för normalt brukande av användaren. Användaren får under inga omständigheter låna ut Fordonet eller att låta någon annan framföra detsamma.
4.3 Användaren skall handha fordonet på ett sätt som inte skadar bilen. Körning skall ske med omdöme och med iakttagande av gällande trafikregler.
4.4 Transport med Fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåtet.
4.5 Fordonet får inte användas till att draga, skjuta eller flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda Fordonet till övningskörning, fartprover, tävlingskörning eller för framförande på isbelagda sjöar/vattendrag.
4.6 Rökning är förbjudet i samtliga Carpools fordon. Vid oaktsamhet mot förbudet debiteras en avgift enligt gällande prislista.
4.7 Sällskapsdjur får ej transporteras i Carpools fordon. Vid oaktsamhet mot förbudet debiteras en avgift enligt gällande prislista.
4.8 Användare får endast bruka fordonet inom Sveriges gränser. Vid resor utanför Sverige krävs alltid kontakt och skriftligt godkännande från Carpool. Brott mot detta kommer omedelbart att polisanmälas.

5 Användarens ansvar
5.1 Fordonet måste låsas då det lämnas obevakat.
5.2 Stöld eller skada av fordonet skall omedelbart polisanmälas på den ort där stölden/skadan inträffat.
5.3 Användaren skall före användande av fordonet kontrollera att inga synbara skador finns på eller i fordonet. Skulle så vara fallet är Användaren skyldig att omgående anmäla skadan och uppge datum och klockslag för upptäckten av skadan samt dess omfattning.
5.4 Användaren ansvarar gentemot Carpool för att Fordonet inte skadas eller förkommer under avtalstiden. Användaren förbinder sig att ansvara för de kostnader som under avtalstiden uppstår i samband med skador på Fordonet, såsom t ex lackskada, buckla, stenskott, punktering mm oavsett om oaktsamhet kan läggas denne till last eller ej.
Användaren är skyldig att informera kundsupport samt rapportera eventuella skador före användande av Fordonet.
5.5 Vid stöld skall Användaren omedelbart göra en stöldanmälan hos polisen och underrätta Kundsupport om tillgreppet. Om Användaren lämnar Fordonet olåst och Fordonet stjäls debiteras Användaren enligt gällande prislista.
5.6 Användare skall till Carpool ersätta kostnader för skador på fordonet som uppkommit/vållats under bokningstiden inklusive förkomna bilinventarier, och för självriskbelopp som ej ersätts av försäkringsbolaget (självrisk).
Ersättningsbeloppet skall inkludera moms.
5.7 Användaren skall vara fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i Fordonet. Om Användaren bedöms ansvarig till skadan av försäkringsbolag, debiteras Användaren självrisk enligt gällande prislista.
5.8 Användaren ansvarar gentemot Carpool för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som drabbar Carpool i egenskap av Fordonets ägare. Eventuella böter eller avgifter för vilka användaren är ansvarig, och Carpool i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala, har Carpool rätt att, förutom bötes/avgifts-beloppet, debitera användaren en expeditionskostnad på 150 kr inklusive moms per överträdelse. Om Användaren vill överklaga en felparkeringsavgift eller liknande skall detta göras omedelbart och direkt till berörd utställare av avgiften. Användaren skall alltid betala felparkeringsavgiften i väntan på att överklagandet behandlats
5.9 Användaren skall omgående meddela Carpool ändring av namn, adress, telefonnummer eller e-post. Carpool äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan vid avtalsbrott från användarens sida. Carpool äger rätt att efter upprepade åsidosättande av reglerna från en användare, utesluta denna.
5.10 Är Carpools parkeringsplatser fullbelagda när Användaren ska returnera sin bokade poolbil, har Användaren rätt att ställa bilen på en närliggande parkeringsplats, förutsatt att Kundtjänst kontaktas och informeras om var Fordonet är parkerat samt att fotografi eller annat underlag som visar att platsen är upptagen inskickas till Carpool. Fordonet måste alltid parkeras lagligt och eventuell felparkeringsavgift åligger Användaren. Parkeringsavgift skall erläggas fram till klockan 12:00 kommande vardag såvida inte Kundtjänst ger annan information.
5.11 Vid parkering av annan parkeringsplats, på grund av att de anvisade parkeringsplatserna är upptagna, ersätts Användaren av Carpool med ett belopp som motsvarar parkeringsavgiften, för berörd tidsrymd, för de allmänna parkeringsplatser som gäller i närområdet där poolbilen är lokaliserad till.

6 Användarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada
6.1 Begreppet självrisk inkluderar t ex reparationskostnad, transporter och i vissa fall stilleståndsersättning.
6.2 Användaren ansvarar gentemot Carpool för att Fordonet inte skadas eller förkommer under avtalets tid. Användaren är skyldig att ersätta självrisken till Carpool för skador som uppkommer under bokningstiden
6.3 Vid skada på eller i Fordonet ska användaren omgående kontakta Carpools callcenter/kundtjänst. Användaren skall dessutom fylla i en skadeanmälningsblankett och skicka in den senast 5 dagar efter skadetillfället.
6.4 Skadeblankett finns i varje Fordon samt på Carpools hemsida. I de fall Carpool ej erhåller skaderapport debiteras hela kostnaden på Användaren.
6.5 Vid stöld eller inbrott ska Användaren omedelbart göra en stöldanmälan hos polisen samt informera Carpools callcenter/kundtjänst om tillgreppet.
6.6 Om Användaren är vållande till en olycka, där skada uppstår på motpart debiteras Användaren förutom eventuell vagnskadesjälvrisk, även trafiksjälvrisk för skador på motparten.
6.7 Carpool ansvarar inte för kostnader som uppstår pga. Användaren, t.ex. urladdat batteri, feltankning etc.

7 Bruk av Fordonet och tankning
7.1 Fordonet skall återlämnas före bokningens sluttid. I de fall Fordonet inte återlämnas i tid tillkommer en förseningsavgift. Vid försenad återlämning faktureras användaren dessutom dubbel timkostnad till dess att Fordonet är återlämnat.
7.2 Tankning sker med drivmedelskortet som finns i fordonet och erhållen kod som överlämnas av Carpool. Användaren är skyldig att legitimera sig vid tankning. Användaren ansvara för att bilen tankas med rätt typ av bränsle. Vid tveksamheter ska Carpool kontaktas före tankning.
7.3 Användaren är skyldig att tanka på stationskedja hänvisad på dekal i bilen. Behöver egna betalningsmedel användas för tankning, skall originalkvitto skickas till Carpool senast tio dagar efter avslutad bokning.
7.4 I de fall Användaren tankar på en annan stationskedja än anvisad, utbetalas summan mot en administrativavgift.
7.5 Användaren skall kontrollera motorolje- och kylarvätskenivå samt lufttrycket i däcken. Carpool ansvarar för att väsentliga vätskor, förutom bränsle och lufttryck i däcken, skall vara påfyllda, såsom motorolja och spolarvätska m.m. Användare ska omedelbart underrätta Carpool om bilen markerar eller att Användaren misstänker att det är låg spolarvätska, motorolja eller annan vätska understiger rekommenderade nivåer. Sker ingen underrättelse ansvarar Användaren för de skador som uppkommer på bilen.
7.6 Vid återlämnande skall Användaren parkera Fordonet på den plats där den hämtades. En avgift tillkommer i de fall Fordonet ej återlämnas på sin ursprungliga plats. I vissa fall kan även en transportkostnad tillkomma för frakt av Fordonet till rätt parkering.
7.7 Avlämnas bilen försent är Användaren skyldig att ersätta Carpool för administrativa kostnader om 500 kr. Därtill är användaren skyldig att ersätta Carpool för de kostnader som uppkommer genom ersättning utges till användare som bokat bilen för tiden därefter utifrån de allmänna villkoren i punkt 3.4 i de allmänna villkoren.
7.8 Användaren ansvarar för att Fordonet återlämnats i det skick den hämtades, bortsätt från normal utvändig nedsmutsning. Användaren ansvarar för att allt skräp tas ur bilen vid återlämnande. Behöver Fordonet städas debiteras Användaren en avgift enligt gällande prislista.
7.9 Om Fordonet behöver saneras pga. att Användaren har rökt, kräkts eller spillt i bilen, tas full kostnad ut för tvätt, rekonditionering och förlorad uthyrning m.m.

8 Priser och avgifter
8.1 Priserna som består av fasta och rörliga priser finns tillgängliga på Carpools hemsida www.carpool.botrygg.se
8.2 Se prislista sist i allmänna villkoren för avgifter för försening, nedsmutsning, borttappade nycklar m.m. Prislistan ligger även uppe på Carpools hemsida www.carpool.botrygg.se
8.3 Användaren står för kostnaden de timmar som Fordonet är bokat, även om bokningen avslutas innan bokningsperiodens slut.
8.4 Carpool förbehåller sig rätten att fakturera full timkostnad om avbokning ej sker åtta (8) timmar innan bokningstiden startar. Avbokningar som sker åtta (8) timmar innan bokningen startar är kostnadsfri.
8.5 Användaren ska använda det/de tankkort som finns i Fordonet. I det fall betalning sker på annat sätt ersätter Carpool Användare om felet berodde på tankkortet som tillhandahålls av Carpool. Ersättning förutsätter att kvitto i original skickas till Carpool inom två veckor från tankningstillfället.
8.6 I de fall egendom som tillhör Carpool tappas bort, kommer dessa att debiteras Användaren.
8.7 Tilläggsavgifter kan debiteras för onormalt nedsmutsad bil, otankad bil etc. Se prislista.

9 Carpools ansvarsområden
9.1 Carpool skall tillhandahålla ett funktionsdugligt fordon till användaren vid den tidpunkt och på den plats där användaren har bokat fordonet. Carpool skall ge behövlig information så att användaren kan boka och köra ett fordon i Carpool.
9.2 Om Användaren upptäcker ett tekniskt fel eller annan skada på fordonet, som gör fordonet obrukbart, kan han kräva att felet åtgärdas, en reduktion av priset eller ett ersättningsfordon inom skälig tid.
10 Betalningsvillkor
10.1 Carpool fakturerar månadsvis i efterskott till av användaren angiven e-post. Fakturan innehåller specificerad tidpunkt för hyra, kostnad för hyresperiod, kilometerpris samt eventuella övriga upplysningar. Om betalning inte erläggs efter påminnelse om försenad betalning förbehåller sig Carpool rätten att vända sig till inkasso.
10.2 Om användaren inte betalar avgiften på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid var tid gällande referensränta plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift och inkassoavgift enligt prislista.
10.3 För pappersfaktura tillkommer avgift enligt prislista.
10.4 Betalningsvillkor för Användare är 10 dagar, Användaren ansvarar för att täckning finns på konto på förfallodagen.
10.5 I de fall en Användare har en Tilläggsansökan tecknad, skickas faktura för samtliga resor till Användaren. Dock är samtliga användare solidariskt ansvariga för betalning enligt Avtalet.

11 Avtalet och dess giltighetstid
11.1 Ändring av avtalets karaktär kan ske med en kalendermånads varsel.
11.2 Vid undertecknande av avtalet godkänner användaren de allmänna villkoren. Avtalet träder i kraft vid undertecknande och gäller tills vidare.
11.3 Avtalet kan sägas upp av Användaren genom meddelande via e-post eller brev. Uppsägningstiden är en kalendermånad gällande från den sista i nuvarande månad. Användaren kan boka och disponera Fordon under uppsägningstiden. I de fall uppsägningen avser Avtal till vilken Tilläggsansökan kopplats omfattar uppsägningen även denna. Användare enligt Avtal till vilken Tilläggsansökan kopplats har även rätt att säga upp avtalet för tilläggsansökande på villkor enligt ovan utan att själv beröras av sådan uppsägning.
11.4 Användare som utnyttjar medanvändarsystemet, kan göra det så länge personerna är mantalsskrivna under samma adress och lever under familjeliknande förhållande.
11.5 Om Carpool väljer att ändra prislistan måste Carpool informera Användaren genom att information om ändringen görs tillgängligt på Carpools hemsida, www.carpool.botrygg.se minst en (1) kalendermånad innan avsedd ändring skall träda i kraft. Gäller justeringen den fasta månadsavgiften, skall ändringen göras tillgänglig senast tre (3) kalendermånader innan justering.
11.6 Eventuell deposition återbetalas efter uppsägningsperiodens slut, förutsatt att Användaren har fullgjort sina betalningsåtaganden gentemot Carpool samt skickat Smartcardet till Carpool. Datum för återbetalning sätts så att eventuella avgifter gällande överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser skall hinna kommuniceras till Carpool.

12 GPS
I vissa Fordon finns en installerad GPS. Användaren är medveten om att Fordonet kan lokaliseras genom denna och accepterar att Carpool har rätt att lokalisera Fordonet. Uppgifter som Carpool erhåller genom lokalisering av Fordonet behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

13 Kunduppgifter
13.1 Carpool och dess samarbetspartner äger rätt att av administrativa skäl använda de uppgifter som lämnas vid tecknande av användaravtalet. Användaren skall omgående ändra sin användarprofil på Carpools hemsida www.carpool.botrygg.se om dessa uppgifter ändras.
13.2 Användaren har alltid rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade och hur dessa behandlas.

14 Information
14.1 Information mellan Carpool och Användaren kommer huvudsakligen att ske via Carpools hemsida, www.carpool.botrygg.se , men kan även ske via e-post eller via SMS till användarens angivna mobiltelefonnummer.
14.2 Användaren äger skyldighet att regelbundet (minst en gång per månad) kontrollera eventuella ändringar via Carpools hemsida www.carpool.botrygg.se

15 Ansvarsbegränsning
Carpool ansvar omfattar inte ersättning för indirekt förlust såsom t ex inkomstbortfall som uppkommit eller orsakats av Carpools bristande fullgörelse enligt detta avtal.

16 Tvist
Tvist i anledning av detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning skall slutligen lösas enligt svensk lag vid allmän svensk domstol.

Bilaga 1

Prislista för avgifter i Carpool. Samtliga priser är per tillfälle och är inkl. moms. Giltig från 2017-01-11

Avgifter

Startkostnad per bokning 0 kr
Timkostnad 80 kr/timme
Dygnskostnad 500 kr
Kilometerkostnad 2 kr/km
Tillägg per kilometer efter 60 km 3 kr/km
Beräkningsexempel:
Du bokar bil 2 timmar och kör 25 km.
Kostnad blir 210 kr baserat på följande kalkyl: 2*80 kr + 25*2 kr = 210 kr
Du bokar bil 1 dygn och kör 40 km.
Kostnad blir 580 kr baserat på följande kalkyl: 1*500 kr + 40*2 kr = 580 kr
Du bokar bil 2 dygn och kör 80 km.
Kostnad blir 1220 kr baserat på följande kalkyl: 2*500 kr + 80*2 kr + 20*3 kr = 1220 kr
Försenad återlämning 200 kr plus dubbel timkostnad
Ersättning för merkostnad för andra användare kan tillkomma
Otankad bil med mindre än ¼ tank 200 kr
Borttappat tankkort eller passerkort till garage 500 kr
Borttappat smartcard 200 kr
Borttappad startnyckel 3000 kr
Olåst bil/fönster neddragna 500 kr
Bil återlämnad olåst eller med öppet fönster 500 kr
Glömt lyset påslaget
I de fall utryckning krävs för avstängning eller laddning av batteri. Tid som krävs för laddning faktureras som bokad tid
500 kr
Kraftigt nedsmutsad bil
Vid rökning eller husdjur i fordonet tillkommer saneringskostnad
500 kr
Avgift telefonbokning
Avgift per samtal. Avgift gäller bokning, ändring samt avbokning.
40 kr
Borttappat parkeringstillstånd
Eventuella parkeringsböter som utfärdas pga. detta tillkommer.
500 kr
Stöld ur olåst fordon
Utöver den administrativa kostnaden tillkommer faktisk kostnad.
200 kr
Tankat bil på annan bensinstation
Tankning ska ske på en för Fordonet anvisad station.
100 kr
Påminnelseavgift faktura 60 kr
Pappersfaktura 25 kr